Användarvillkor för Arbetsgivare

Dessa användarvillkor gäller för Zugma och användare av tjänst. Användarvillkoren gäller för arbetsgivare/bemanningsföretag/kommun. Nedan benämns det som användare i användarvillkoren.

Zugma drivs genom webbapplikation som förmedlingstjänst för personer som vill ha ett arbete och arbetsgivare som söker arbetstagare. Användare har genom tjänsten, mot betalning, möjlighet att se potentiella arbetstagares kontaktuppgifter.

Användarvillkoren beskriver tjänsten och vad som gäller för dig användare, vilka rättigheter och skyldigheter användare och Zugma har. Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan Zugma och användaren. Zugma är inte i något fall part mellan användare och den som söker arbete och registrerar sig i Zugma. Zugma fungerar som en mötesplattform.

Användarvillkor för arbetssökande presenteras separat i webbapplikationen.

Tjänsten beskrivs som jobb och matchningsverktyg för arbetssökande och användare.

Du kan alltid komma i kontakt med Zugma via a@zugma.se eller via hemsidan.

Bemanningsföretag/kommun har möjlighet att lista arbetssökande i en dold lista. Bemanningsföretag/kommun väljer därefter vilka som ska vara synliga för potentiella arbetsgivare.

Registrering och pris

Zugma erbjuder användare att använda tjänsten genom att registrera sig.

  1. Användare som använder listfunktion:

    Registrering av arbetssökande i listfunktion (för bemanningsföretag och kommun), kostnad 50kr/månad och arbetssökande . För potentiell arbetsgivare är då kostnaden gratis.

  2. För arbetssökande som registrerat sig själva i plattformen.

    Kostnaden för arbetsgivaren att se kontaktuppgifter 300kr/öppnad kontakt.

Funktioner i Zugma som användare

Listfunktion, matchning mot arbetsgivare, kontaktuppgifter till arbetssökande, bild på arbetssökande, kompetens, yrkesområde.

Det är ej tillåtet för användare att använda Zugma i annat syfte än att söka efter arbetssökande.

Zugma tar inget ansvar för upprättande av avtal ej heller innehåll i eventuellt avtal mellan parter.

Betalning

Betalning och fakturering skickas via Fortnox 1 gång per månad.

Om dröjsmål med betalning föreligger i mer än trettio (30) dagar efter skriftlig betalningspåminnelse äger Zugma rätt att häva avtalet i sin helhet samt kräva ersättning för den skada som kunden må ha åsamkat genom sitt dröjsmål. Dröjsmålsavgift utgår med 15% av fakturabeloppet. På pris för tjänsteprodukt tillkommer lagstadgad moms enligt momslagen. Parterna förbinder sig att hemlighålla den andre partens affärshemligheter samt andra konfidentiella uppgifter som kommit till parts kännedom. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som part önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse. Vite utgår med 500 000kr om registrerad användare eller misstänkt koppling till användare, kopierar affärsidén.

Vite utgår med 20 000kr om privatperson som inte innehar F-skattsedel registrerar sig som arbetsgivare i verktyget.

Användaren äger inte rätt att överlåta, upplåta eller på annat sätt låta tredje man nyttja verktyg utan Zugmas samtycke. Kunden får inte heller på egen hand, eller låta tredje man, vidare-utveckla eller ändra i verktyget utan Zugmas samtycke. Zugma äger samtliga rättigheter till verktyget, innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterrätt och varumärken.

Zugma har rätt till ersättning för kostnader, exempelvis ansöknings- och registreringsavgifter, faktiska kostnader för resor eller milersättning och traktamente enligt Skatteverkets schablon, samt utlägg för logi hänförligt till konsultarbete som utförs hos kunden. Rätten till ersättning för utlägg.

Om inte annat anges, skall fakturor från Zugma betalas senast trettio (30) dagar från angiven fakturadag. Vid dröjsmål med betalning skall dröjsmålsränta utges enligt räntelagen. Anmärkning mot faktura skall göras inom 8 dagar från utställd faktura.

FNs Globala mål

Zugma bidrar till att förbättra miljön globalt och lokalt vilket också är vår vision så därför arbetar vi med FNs Globala mål. Zugma arbetar mot mål: 1 Ingen fattigdom, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Läs mer på www.globalamalen.se

Genom registrering i Zugma bidrar användare till att förbättra miljön både globalt och lokalt.

Prisjustering

Zugma äger rätt att årligen justera priserna med 5%. Prisjustering görs vid kalenderårets utgång.

Reklamationer

Zugma har inget ansvar gällande reklamationer gällande arbetssökande utan hanteras av de som använder tjänsten inom Zugma.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att användaruppgifter hålls hemliga och att arbetssökandes uppgifter inte lämnas ut till annan utom de som ska ha tillgång till tjänsten enligt användarvillkoren. Användaren får inte heller tillåta ej registrerade att använda tjänst Zugma. Den som är användare måste vara registrerad med egna användaruppgifter. Misstänker du att någon utan din vetskap använder era användaruppgifter, meddela då omgående Zugma så att användaren så önskar, spärrar kontot.

Användaren ansvarar för att uppgifter som används i Zugma är korrekta. Lämnade uppgifter skall därför inte strida mot tillämplig lag eller villkor som angetts i användarvillkoren.

Användaren skall inte använda Zugma i annat syfte än vad som angetts som Zugma:s användningsområde.

Användaren skall garantera att det som läggs upp i webbapplikationen ej är anstötande eller på annat sätt ses som olämpligt i enlighet med lag. Om en registrering anses olämplig enligt ovan, äger Zugma full rätt att ta bort användare, utan motivering och utan att återbetala registrerat belopp.

Zugma kan utan föregående varning stänga av användare av tjänst om användaren strider mot användarvillkoren.

Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Zugma om användare bryter mot villkor som angetts, gäller även lagbrott eller annat vårdslöst beteende.

Zugma ansvar

Zugma arbetar kontinuerligt med utveckling av tjänsten för att användarna ska få bästa möjliga upplevelse vid besök på webbplatsen samt vid användandet av tjänsten. Zugma strävar efter att tjänst och registrering är möjligt att göra under hela dygnet. Frågor eller support; mejla a@zugma.se . Målsättning är att kunna svara användare inom 48 timmar. Zugma bär dock inget ansvar om tjänsten vid något tillfälle skulle vara otillgänglig vid någon tid, oavsett orsak.

Tjänsten kan vid tillfälle vara under förändring och förbättring och detta kan ej Zugma garantera att vi i förväg kan meddela användare. Zugma avsäger sig ansvar för att tjänst vid tillfälle kan bli avbrott kortare eller längre tid utan förvarning.

Zugma friskriver sig från innehållet i webbapplikationen och att den som registrerats under annons tillhandahålls i befintligt skick.

Zugma ska på alla sätt samverka/samarbeta med myndigheter och följa beslut från domstol.

Användandet av cookies

Zugma använder sig av cookies för att hjälpa till att göra din upplevelse på vår webbplats så trivsam som möjligt. I samband med användandet av våra tjänster samtycker du därmed också till användandet av cookies och att uppgifter om ditt besök på vår webbplats sparas och används i syfte att öra din upplevelse bättre.

Ansvarsbegränsning

Zugma friskriver sig i den mån det är möjligt att den som använder tjänsten Zugma för skador som direkta eller indirekta och förluster eller skador som uppstått för den som använder tjänsten.

Zugma friskriver sig från att ersätta skador, förluster som uppstått inom tjänsten Zugma. Vid eventuella skador, olyckor, stöld, förlust ansvarar Zugma ej för, detta skall hanteras mellan parter som använder tjänsten inom Zugma applikation.

Uppsägning

Zugma kan och äger rätt att utan förvarning, efter eget godtycke och utan föregående varning, begränsa eller stänga av användare inom Zugma. Användare kan ej få åtkomst till tjänst och kan förvägras all korrespondens om Zugma anser att en användare missbrukar tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med villkoren. Zugma ersätter ej användare vid uppsägning.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten samlar Zugma in en avgränsad mängd personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som användare. Uppgifterna sparas och används enbart för tjänsternas utförande och du som användare ger med anledning av detta ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som sker. Zugma lämnar inte i något avseende några personuppgifter vidare till tredje part. Användare har därtill alltid möjlighet att begära att vi raderar samtliga data som vi behandlat rörande dig inom ramen för tjänstens utförande. Sådan begäran skickas till a@zugma.se. Notera dock att meddelanden som skett mellan användare och part inom ramen för utnyttjande av tjänsten kommer att finnas kvar i historiken hos den parten


PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ZUGMA AB

PARTER

Mellan

Zugma AB (org. nr. 559225-6472),
Och
Företaget som registrerat sig nedan ”Personuppgiftsbiträde” godkänner personuppgiftsbiträdessavtal enligt nedan.

Syfte

Syftet är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter inom ramen för utförandet av den Personuppgiftsansvariges räkning, enbart sker i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner, i överensstämmelse med detta och i övrigt enligt de krav som framgår av 30 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, vid dess ikraftträdande, artikel 28 i Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679).

Föremålet för personuppgiftsbehandlingen enligt detta är Zugma AB. Behandlingen kommer att fortgå så länge man är registrerad och bestå i att endast skapa kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Definitioner

Detta biträdesavtal ska tolkas i enlighet med – och ha de definitioner som framgår av 3 § personuppgiftslagen eller, vid dess ikraftträdande, artikel 4 Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig är skyldig att efterleva personuppgiftslagen samt, vid dess ikraftträdande, Dataskyddsförordningen, avseende personuppgiftsbehandling och anlitande av biträde. Personuppgiftsansvarig har rätt att styra Personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling och ska härvid meddela de dokumenterade instruktioner som behövs för Personuppgiftsbiträdets behandling.

Personuppgiftsbiträdets ansvar

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast vidta personuppgiftsbehandling avseende avtalade personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig samt i överensstämmelse med detta biträdesavtal och med Huvudavtalet.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vid behandling av personuppgifter efterleva vid var tid gällande lag, i synnerhet personuppgiftslagen och, vid dess ikraftträdande, Dataskyddsförordningen. Därutöver åtar sig Personuppgiftsbiträdet att efterleva föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer avseende tillåten personuppgiftshantering, meddelade av Datainspektionen eller relevant EU-organ.

Genom godkännande av användarvillkor, intyga Personuppgiftsbiträdet att erforderliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder vidtas avseende personuppgifterna, så att behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och skyddar de registrerades rättigheter.

Personuppgiftsbiträdet ska enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan oskäligt dröjsmål.

Säkerhetsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, utan att ha rätt till särskild ersättning för detta.

Personuppgiftsbiträdets säkerhetsåtgärder ska åstadkomma den skyddsnivå som följer av tillämplig lag samt, vid dess ikraftträdande, Dataskyddsförordningen och som i övrigt är lämplig med beaktande av tekniska möjligheter, kostnad för genomförande, särskilda risker med behandlingen och i vilken utsträckning de behandlade personuppgifterna är, eller sannolikt kan uppfattas som, känsliga.

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs på ett sätt som i övrigt säkerställer adekvat informationssäkerhet.

Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med instruktioner från Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträdets tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, personuppgiftsbehandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, inkluderat risker för fysiska personer rättigheter och friheter av varierande allvar och sannolikhetsgrad, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risk.

Personuppgiftsbiträdets genomförande av säkerhetsåtgärder ska när så är lämpligt inbegripa pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, förmåga att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos systemen och tjänster för behandling samt förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i rimlig tid vid fysisk eller teknisk incident och förfarande för regelbunden testning, undersökning och utvärdering av effektiviteten hos säkerhetsåtgärderna.

Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till personuppgifterna.

Incidenter

Personuppgiftsbiträdet ska vid konstaterad eller misstänkt säkerhetsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan avseende personuppgifterna omedelbart undersöka incidenten, vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda densamma och för att förhindra upprepning samt informera den Personuppgiftsansvarige genom att tillhandahålla Incidentrapport.

En Incidentrapport ska åtminstone innehålla beskrivning av incidentens art, kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, beskrivning av sannolika konsekvenser till följd av incidenten och en åtgärdsplan, om lämpligt inbegripet åtgärder för att mildra potentiella negativa effekter. Därtill ska incidentrapport innehålla kontaktuppgift för dataskyddsombud eller andra kontaktpunkter för erhållande av ytterligare information om incidenten.

Överföring till tredje part

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredje man och får heller inte lämna ut information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man, utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av den Personuppgiftsansvarige.

Underleverantörer (Underbiträden)

För anlitande eller ersättande av underleverantör för utförande av uppgift som innefattar personuppgiftsbehandling (Underbiträde), ska Personuppgiftsbiträdet först begära skriftligt godkännande för undertecknande av behörig företrädare hos den Personuppgiftsansvarige. Sådan begäran ska innehålla uppgift om Underbiträdets bolagsnamn och kontaktuppgifter, tjänstetyp, säte och geografisk placering av infrastruktur relevant för behandlingen av personuppgifter, samt andra uppgifter om Underbiträdet som begärts av den Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarig har rätt att med bindande verkan motsätta sig anlitandet av visst Underbiträde om rimligt fog därför finns.

Insyn

I syfte att säkerställa upprätthållandet av lämplig säkerhetsnivå och efterlevnad, har Personuppgiftsansvarig rätt till erforderlig insyn i de delar av Personuppgiftsbiträdets organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.

Särskild ersättning

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt till särskild ersättning för fullgörandet av ansvar och skyldigheter enligt detta eller för att följa de instruktioner avseende personuppgiftsbehandling som meddelas av den Personuppgiftsansvarige, annat än då det framgår av skriftlig överenskommelse.

Ansvar för skada

Om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter eller underlåtenhet därvid, i strid med detta biträdesavtal eller med instruktion från Personuppgiftsansvarig, åsamkar Personuppgiftsansvarig skada, ska sådan skada ersättas av Personuppgiftsbiträdet.

Upphörande

Vid biträdesavtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet enligt den Personuppgiftsansvariges instruktion radera eller återlämna all data innehållandes personuppgifter, på samtliga media varpå personuppgifter fixerats, samt därefter radera eventuella kopior.

Tvister och Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas.

Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten samlar Zugma in en avgränsad mängd personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som användare. Uppgifterna sparas och används enbart för tjänsternas utförande och du som användare ger med anledning av detta ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som sker. Zugma lämnar inte i något avseende några personuppgifter vidare till tredje part. Användare har därtill alltid möjlighet att begära att vi raderar samtliga data som vi behandlat rörande dig inom ramen för tjänstens utförande. Sådan begäran skickas till a@zugma.se . Notera dock att meddelanden som skett mellan användare och part inom ramen för utnyttjande av tjänsten kommer att finnas kvar i historiken hos den parten.

Force Major

Träder i kraft om följande inträffar och om Zugma inte kan fullfölja sitt åtagande avseende förmedlingstjänsten: krig, upplopp, brand, naturkatastrof, som översvämning, orkan, jordbävning, explosion, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljande av avtalet, sjukdom och arbetslöshet.

Ovanstående står bortom Zugma kontroll och Zugma kan inte därför utkrävas ansvar för om uppdraget inte kan slutföras.

Tillämplig lag

Då Zugma är ett svenskt företag som bedriver verksamhet i svensk lag tillämplig på vårt avtalsförhållande och dessa allmänna villkor.

Kontaktuppgifter: a@zugma.se eller via hemsidan.